Rodzaje Przedsiębiorstw w Polsce

Przedsiębiorstwa w fazie swojego ciągłego rozwoju powiększają się, rozbudowują swoją strukturę i zmieniają formę organizacyjno – prawną. Dla zapewnienia zunifikowanej klasyfikacji typów przedsiębiorstw powołane zostało Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) NR 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., załącznik nr 2. W Polsce dla dostosowania prawa krajowego uchwalono Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.). Przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005r. Zgodnie z treścią Ustawy wyróżniamy następujące rodzaje przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia i rocznych obrotów:

Mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił następujące kryteria:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (liczba pełnych etatów) oraz,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • średnioroczne zatrudnienie to mniej niż 50 pracowników oraz,
 • obrót netto, który osiągnął ze sprzedaży swoich towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 10 milionów euro w polskich złotych lub suma wykazanych aktywów w bilansie przedsiębiorstwa, który należy sporządzić na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych, spełniał wymagania:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający kwoty równowartości 50 milionów euro, po przeliczeniu na złotówki lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 43 milionów euro, liczona po przewalutowaniu na złotówki

Analogicznie, duży przedsiębiorca, to taki, który przewyższa liczbę 250 zatrudnionych pracowników i kwotę 43 milionów euro w przeliczeniu na złotówki, rocznych obrotów netto ze sprzedaży.

Kolejnym kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw może być rozróżnienie ich ze względu na formę organizacyjno – prawną. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma pełną swobodę wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Formy prowadzenia działalności posiadają przywileje i obowiązki, które je od siebie odróżniają. Przedsiębiorca zaczynający działalność musi wybrać formę prowadzenia odpowiednią dla siebie. Kryteria, którymi musi się kierować to: obciążenia związane z podatkami, branża przedsiębiorstwa, sposoby finansowania, czy chce prowadzić firmę samodzielnie czy  z innymi wspólnikami.

 

W Polsce podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą dzieli się na:

 • osoby fizyczne – pojedynczy przedsiębiorcy oraz osoby w spółkach cywilny, będący w ich składzie w charakterze wspólników,
 • osoby prawne – podmioty, które mają osobowość prawną,
 • jednostki nie mające osobowości prawnej

Kodeks  spółek handlowych rozróżnia dwie podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

 • spółki osobowe,
 • spółki kapitałowe.

Graficzne wyszczególnienie rodzajów spółek ze względu na formę organizacyjno prawną przedstawione zostało na poniższym rysunku.

Rysunek 7: Podział spółek według formy organizacyjno – prawnej.

Źródło: K.Wach, Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s.276

Małe przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w gospodarce krajowej. Są inicjatorami wzrostu i rozwoju gospodarki. To ich liczba i potencjał rozwoju, jest jednym z mierników wzrostu gospodarczego. Sektor przedsiębiorstw uważanych za małe i średnie charakteryzuje się elastycznym podejściem do otoczenia. Ten rodzaj przedsiębiorstw potrafi najszybciej reagować na nowe potrzeby i preferencje wykazywane przez potencjalnych klientów. Nowoczesna gospodarka opiera się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach, ich liczba świadczy o prawidłowym działaniu i rozwoju gospodarki danego kraju.

Comments are closed.